Masako Kinno

Canada Fashion Group Promos

ROLE

Editor


FOR

Canada Fashion Group


TYPE

Promotional Video
Toronto Men’s Fashion Week Promo (0:30)

Toronto Women’s Fashion Week Promo (0:30)